General Terms & Conditions

Katz Healing Consulting Training
Troffel 11,
1611 LH Bovenkarspel, Netherlands
Kamer van Koophandel: 61495093

ALGEMENE VOORWAARDEN voor deelname aan een bijeenkomst

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bijeenkomsten georganiseerd door Katz Healing Consulting Training ter zake de aanmelding, de registratie en de deelname aan de bijeenkomst die is overeengekomen met de deelnemer. 
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van een deelnemer aan de bijeenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

 1. Katz Healing Consulting Training is de uitgever en/of initiator en/of organisator van een bijeenkomst.
 2. Deelnemer: is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten voor deelname aan een bijeenkomst. 
 3. Bijeenkomst: is een congres, symposium, seminar en/of andere bijeenkomsten georganiseerd door Katz Healing Consulting Training
 4. Overeenkomst: is een schriftelijke aanmelding door een deelnemer voor een bijeenkomst. Deze aanmelding kan uitsluitend schriftelijk geschieden per e‐mail, fax of post of middels een online registratieformulier via een pagina op de website van een bijeenkomst.

ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst

ARTIKEL 4 BETALING

 1. Betaling dient te worden voldaan via het ticketing systeem Chipta
 2. Kaartverkoop aan de deur is mogelijk, hiervoor wordt een extra service fee van €5 gerekend bovenop de originele ticketprijs. 

ARTIKEL 5 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST en/of VERHINDERING EN TERUGBETALING

 1. Annulering kan geschieden door middel van een schriftelijke mededeling maximaal vierentwintig uur van te voren aan Katz Healing Consulting Training via connyhogervorst@hotmail.com 
 2. In het geval van een betaald evenement gelden de volgende terugbetalingsregels: 
  1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het evenement ontvangt u 100% terugbetaling
  2. Bij annulering van minder dan 14 dagen, maar meer dan 7 dagen voor het evenement ontvangt u 50% terugbetaling
  3. Bij annulering van minder dan 7 dagen voor het evenement ontvangt u geen geld terug!   
 3. Terugbetaling vindt plaats via het ticketing systeem van Chipta middels het rekeningnummer dat u heeft gebruikt voor de betaling van uw ticket.

ARTIKEL 6 PROGRAMMAWIJZIGING / DATUMWIJZIGING / AFGELASTING

 1. Het programma, de sprekers of de inhoud van het congres kan door Katz Healing Consulting Training worden gewijzigd door omstandigheden. De beschikbaarheid van capaciteit van subsessies binnen het programma van een bijeenkomst kan beperkt zijn, waardoor deelnemers kunnen worden ingedeeld bij een andere subsessie. 
 2. De locatie van een bijeenkomst kan worden gewijzigd. Katz Healing Consulting Training notificeert deelnemers hiervan tijdig. 
 3. De datum van de bijeenkomst kan worden gewijzigd. Katz Healing Consulting Training notificeert deelnemers hiervan tijdig.
 4. De bijeenkomst kan worden afgelast. Katz Healing Consulting Training notificeert deelnemers hiervan tijdig.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Katz Healing Consulting Training is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid en/of de inhoud en/of de strekking van de geboden informatie tijdens een bijeenkomst, maar spant zich in om via de website van de bijeenkomst en mogelijk via andere middelen zo goed en zorgvuldig mogelijk informatie te verstrekken over de inhoud van de bijeenkomst.
 2. Katz Healing Consulting Training sluit iedere aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van het aangaan van de overeenkomst en/of deelname aan de bijeenkomst uit.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Katz Healing Consulting Training


ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten en bijeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst of bijeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

ARTIKEL 9 OVERIGE

 1. In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Katz Healing Consulting Training

PRIVACY POLICY

ARTIKEL 10 PORTRETRECHT

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS 

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Katz Healing Consulting Training opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Katz Healing Consulting Training tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Katz Healing Consulting Training of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Katz Healing Consulting Training dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.